Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Waargenomen soorten

Klik op de de soortnaam om naar de soortkaarten van de betreffende soort te gaan.

# Soortnaam Broed Winter
1. Rosse Fluiteend
2. Rotgans
3. Zwarte Rotgans
4. Witbuikrotgans
5. Roodhalsgans
6. Hawaiigans
7. Grote Canadese Gans
8. Brandgans
9. Kleine Canadese Gans (minima)
10. Kleine Canadese Gans (hutchinsii)
11. Indische Gans
12. Keizergans
13. Ross` Gans
14. Sneeuwgans
15. Grauwe Gans
16. Soepgans
17. Zwaangans
18. Kleine Rietgans
19. Taigarietgans
20. Toendrarietgans
21. Kolgans
22. Groenlandse Kolgans
23. Dwerggans
24. Zwarte Zwaan
25. Zwarthalszwaan
26. Knobbelzwaan
27. Trompetzwaan
28. Kleine Zwaan
29. Wilde Zwaan
30. Blauwvleugelgans
31. Nijlgans
32. Magelhaengans
33. Bergeend
34. Casarca
35. Kaapse Casarca
36. Australische Bergeend
37. Paradijscasarca
38. Muskuseend
39. Carolina-eend
40. Mandarijneend
41. Manengans
42. Ringtaling
43. Siberische Taling
44. Zomertaling
45. Hottentottaling
46. Zilvertaling
47. Kaneeltaling
48. Slobeend
49. Krakeend
50. Bronskopeend
51. Smient
52. Chileense Smient
53. Amerikaanse Smient
54. Vlekbekeend
55. Wilde Eend
56. Soepeend
57. Bahamapijlstaart
58. Pijlstaart
59. Wintertaling
60. Amerikaanse Wintertaling
61. Kastanjetaling
62. Marmereend
63. Krooneend
64. Peposaca-eend
65. Tafeleend
66. Witoogeend
67. Ringsnaveleend
68. Kuifeend
69. Topper
70. Kleine Topper
71. Eider
72. Brilzee-eend
73. Grote Zee-eend
74. Zwarte Zee-eend
75. IJseend
76. Buffelkopeend
77. Brilduiker
78. Nonnetje
79. Kokardezaagbek
80. Grote Zaagbek
81. Middelste Zaagbek
82. Rosse Stekelstaart
83. Helmparelhoen
84. Californische Kuifkwartel
85. Kalkoen
86. Korhoen
87. Patrijs
88. Kwartel
89. Kip
90. Zilverfazant
91. Koningsfazant
92. Fazant
93. Goudfazant
94. Lady-Amherstfazant
95. Blauwe Pauw
96. Roodkeelduiker
97. Parelduiker
98. IJsduiker
99. Geelsnavelduiker
100. Stormvogeltje
101. Vaal Stormvogeltje
102. Noordse Stormvogel
103. Grauwe Pijlstormvogel
104. Dodaars
105. Roodhalsfuut
106. Fuut
107. Kuifduiker
108. Geoorde Fuut
109. Flamingo
110. Caribische Flamingo
111. Chileense Flamingo
112. Kleine Flamingo
113. Zwarte Ooievaar
114. Ooievaar
115. Heilige Ibis
116. Heremietibis
117. Zwarte Ibis
118. Lepelaar
119. Roerdomp
120. Woudaap
121. Kwak
122. Koereiger
123. Blauwe Reiger
124. Purperreiger
125. Grote Zilverreiger
126. Kleine Zilverreiger
127. Roze Pelikaan
128. Jan-van-gent
129. Kuifaalscholver
130. Aalscholver
131. Grote Aalscholver
132. Visarend
133. Wespendief
134. Slangenarend
135. Sperwer
136. Havik
137. Bruine Kiekendief
138. Blauwe Kiekendief
139. Steppekiekendief
140. Grauwe Kiekendief
141. Rode Wouw
142. Zwarte Wouw
143. Zeearend
144. Ruigpootbuizerd
145. Arendbuizerd
146. Buizerd
147. Kleine Trap
148. Waterral
149. Kwartelkoning
150. Klein Waterhoen
151. Kleinst Waterhoen
152. Porseleinhoen
153. Waterhoen
154. Meerkoet
155. Kroonkraanvogel
156. Jufferkraanvogel
157. Chinese Kraanvogel
158. Kraanvogel
159. Scholekster
160. Steltkluut
161. Kluut
162. Kievit
163. Goudplevier
164. Zilverplevier
165. Bontbekplevier
166. Kleine Plevier
167. Strandplevier
168. Kaspische Plevier
169. Morinelplevier
170. Regenwulp
171. Wulp
172. Rosse Grutto
173. Grutto
174. IJslandse Grutto
175. Steenloper
176. Kanoet
177. Kemphaan
178. Drieteenstrandloper
179. Bonte Strandloper
180. Paarse Strandloper
181. Kleine Strandloper
182. Bonapartes Strandloper
183. Grote Grijze Snip
184. Houtsnip
185. Bokje
186. Watersnip
187. Grauwe Franjepoot
188. Rosse Franjepoot
189. Oeverloper
190. Amerikaanse Oeverloper
191. Witgat
192. Kleine Geelpootruiter
193. Tureluur
194. Zwarte Ruiter
195. Groenpootruiter
196. Drieteenmeeuw
197. Kokmeeuw
198. Dwergmeeuw
199. Zwartkopmeeuw
200. Stormmeeuw
201. Grote Mantelmeeuw
202. Grote Burgemeester
203. Kleine Burgemeester
204. Kumliens Meeuw
205. Zilvermeeuw
206. Pontische Meeuw
207. Geelpootmeeuw
208. Kleine Mantelmeeuw
209. Baltische Mantelmeeuw
210. Grote Stern
211. Dwergstern
212. Visdief
213. Noordse Stern
214. Witwangstern
215. Witvleugelstern
216. Zwarte Stern
217. Grote Jager
218. Middelste Jager
219. Kleine Jager
220. Kleine Alk
221. Zeekoet
222. Alk
223. Zwarte Zeekoet
224. Papegaaiduiker
225. Stadsduif
226. Holenduif
227. Houtduif
228. Zomertortel
229. Oosterse Tortel
230. Turkse Tortel
231. Lachduif
232. Palmtortel
233. Koekoek
234. Kerkuil
235. Sneeuwuil
236. Oehoe
237. Bosuil
238. Sperweruil
239. Dwerguil
240. Steenuil
241. Ruigpootuil
242. Ransuil
243. Velduil
244. Nachtzwaluw
245. Gierzwaluw
246. IJsvogel
247. Bijeneter
248. Hop
249. Draaihals
250. Middelste Bonte Specht
251. Kleine Bonte Specht
252. Grote Bonte Specht
253. Zwarte Specht
254. Groene Specht
255. Kuifcaracara
256. Torenvalk
257. Smelleken
258. Boomvalk
259. Slechtvalk
260. Valkparkiet
261. Senegalpapegaai
262. Monniksparkiet
263. Geelvleugelara
264. Groenvleugelara
265. Grote Alexanderparkiet
266. Halsbandparkiet
267. Pennantrosella
268. Grasparkiet
269. Bruine Klauwier
270. Grauwe Klauwier
271. Klapekster
272. Wielewaal
273. Gaai
274. Ekster
275. Notenkraker
276. Kauw
277. Noordse Kauw
278. Russische Kauw
279. Huiskraai
280. Roek
281. Zwarte Kraai
282. Bonte Kraai
283. Raaf
284. Pestvogel
285. Zwarte Mees
286. Kuifmees
287. Glanskop
288. Matkop
289. Pimpelmees
290. Koolmees
291. Buidelmees
292. Baardman
293. Boomleeuwerik
294. Veldleeuwerik
295. Kuifleeuwerik
296. Strandleeuwerik
297. Oeverzwaluw
298. Boerenzwaluw
299. Huiszwaluw
300. Cetti's Zanger
301. Staartmees
302. Witkopstaartmees
303. Fluiter
304. Bergfluiter
305. Humes Bladkoning
306. Bladkoning
307. Pallas` Boszanger
308. Bruine Boszanger
309. Fitis
310. Tjiftjaf
311. Siberische Tjiftjaf
312. Iberische Tjiftjaf
313. Swinhoes Boszanger
314. Grauwe Fitis
315. Grote Karekiet
316. Rietzanger
317. Kleine Karekiet
318. Bosrietzanger
319. Orpheusspotvogel
320. Spotvogel
321. Sprinkhaanzanger
322. Krekelzanger
323. Snor
324. Graszanger
325. Japanse Nachtegaal
326. Zwartkop
327. Tuinfluiter
328. Braamsluiper
329. Woestijnbraamsluiper
330. Grasmus
331. Bruinkopdiksnavelmees
332. Vuurgoudhaan
333. Goudhaan
334. Winterkoning
335. Boomklever
336. Kortsnavelboomkruiper
337. Taigaboomkruiper
338. Boomkruiper
339. Junglemaina
340. Oevermaina
341. Roze Spreeuw
342. Spreeuw
343. Beflijster
344. Merel
345. Kramsvogel
346. Koperwiek
347. Zanglijster
348. Grote Lijster
349. Grauwe Vliegenvanger
350. Roodborst
351. Blauwborst
352. Roodsterblauwborst
353. Noordse Nachtegaal
354. Nachtegaal
355. Roodkeelnachtegaal
356. Bonte Vliegenvanger
357. Kleine Vliegenvanger
358. Zwarte Roodstaart
359. Gekraagde Roodstaart
360. Paapje
361. Roodborsttapuit
362. Tapuit
363. Woestijntapuit
364. Witkruintapuit
365. Zwartbuikwaterspreeuw
366. Roodbuikwaterspreeuw
367. Huismus
368. Ringmus
369. Zebravink
370. Heggenmus
371. Gele Kwikstaart
372. Engelse Kwikstaart
373. Grote Gele Kwikstaart
374. Rouwkwikstaart
375. Witte Kwikstaart
376. Grote Pieper
377. Duinpieper
378. Graspieper
379. Boompieper
380. Siberische Boompieper
381. Waterpieper
382. Oeverpieper
383. Vink
384. Keep
385. Appelvink
386. Goudvink
387. Noordse Goudvink
388. Roodmus
389. Mexicaanse Roodmus
390. Groenling
391. Frater
392. Kneu
393. Grote Barmsijs
394. Kleine Barmsijs
395. Witstuitbarmsijs
396. Grote Kruisbek
397. Kruisbek
398. Witbandkruisbek
399. Putter
400. Europese Kanarie
401. Kanarie
402. Sijs
403. IJsgors
404. Sneeuwgors
405. Grauwe Gors
406. Geelgors
407. Ortolaan
408. Dwerggors
409. Rietgors
410. Grijze Junco
411. Rode Kardinaal