Aantallen en verspreiding van
   broedvogels en wintervogels in Nederland

Vogelatlas Nederland

Waargenomen soorten

Klik op de de soortnaam om naar de soortkaarten van de betreffende soort te gaan.

# Soortnaam Broed Winter
1. Rosse Fluiteend
2. Rotgans
3. Zwarte Rotgans
4. Witbuikrotgans
5. Roodhalsgans
6. Hawaiigans
7. Grote Canadese Gans
8. Brandgans
9. Kleine Canadese Gans (minima)
10. Kleine Canadese Gans (hutchinsii)
11. Indische Gans
12. Keizergans
13. Ross` Gans
14. Sneeuwgans
15. Grauwe Gans
16. Soepgans
17. Zwaangans
18. Taigarietgans
19. Kleine Rietgans
20. Toendrarietgans
21. Kolgans
22. Groenlandse Kolgans
23. Dwerggans
24. Zwarte Zwaan
25. Zwarthalszwaan
26. Knobbelzwaan
27. Trompetzwaan
28. Kleine Zwaan
29. Wilde Zwaan
30. Blauwvleugelgans
31. Nijlgans
32. Magelhaengans
33. Bergeend
34. Casarca
35. Kaapse Casarca
36. Australische Bergeend
37. Paradijscasarca
38. Muskuseend
39. Carolina-eend
40. Mandarijneend
41. Manengans
42. Ringtaling
43. Siberische Taling
44. Zomertaling
45. Hottentottaling
46. Zilvertaling
47. Kaneeltaling
48. Slobeend
49. Krakeend
50. Bronskopeend
51. Smient
52. Chileense Smient
53. Amerikaanse Smient
54. Vlekbekeend
55. Wilde Eend
56. Soepeend
57. Bahamapijlstaart
58. Pijlstaart
59. Wintertaling
60. Amerikaanse Wintertaling
61. Kastanjetaling
62. Marmereend
63. Krooneend
64. Peposaca-eend
65. Tafeleend
66. Witoogeend
67. Ringsnaveleend
68. Kuifeend
69. Topper
70. Kleine Topper
71. Eider
72. Brilzee-eend
73. Grote Zee-eend
74. Zwarte Zee-eend
75. IJseend
76. Buffelkopeend
77. Brilduiker
78. Nonnetje
79. Kokardezaagbek
80. Grote Zaagbek
81. Middelste Zaagbek
82. Rosse Stekelstaart
83. Helmparelhoen
84. Californische Kuifkwartel
85. Kalkoen
86. Korhoen
87. Patrijs
88. Koningsfazant
89. Goudfazant
90. Lady-Amherstfazant
91. Fazant
92. Zilverfazant
93. Blauwe Pauw
94. Kip
95. Kwartel
96. Nachtzwaluw
97. Gierzwaluw
98. Kleine Trap
99. Koekoek
100. Stadsduif
101. Holenduif
102. Houtduif
103. Zomertortel
104. Oosterse Tortel
105. Turkse Tortel
106. Lachduif
107. Palmtortel
108. Waterral
109. Kwartelkoning
110. Porseleinhoen
111. Waterhoen
112. Meerkoet
113. Kleinst Waterhoen
114. Klein Waterhoen
115. Kroonkraanvogel
116. Jufferkraanvogel
117. Chinese Kraanvogel
118. Kraanvogel
119. Dodaars
120. Roodhalsfuut
121. Fuut
122. Kuifduiker
123. Geoorde Fuut
124. Flamingo
125. Caribische Flamingo
126. Chileense Flamingo
127. Kleine Flamingo
128. Scholekster
129. Steltkluut
130. Kluut
131. Kievit
132. Goudplevier
133. Zilverplevier
134. Bontbekplevier
135. Kleine Plevier
136. Strandplevier
137. Kaspische Plevier
138. Morinelplevier
139. Regenwulp
140. Wulp
141. Rosse Grutto
142. Grutto
143. IJslandse Grutto
144. Steenloper
145. Kanoet
146. Kemphaan
147. Drieteenstrandloper
148. Bonte Strandloper
149. Paarse Strandloper
150. Kleine Strandloper
151. Bonapartes Strandloper
152. Grote Grijze Snip
153. Houtsnip
154. Bokje
155. Watersnip
156. Grauwe Franjepoot
157. Rosse Franjepoot
158. Oeverloper
159. Amerikaanse Oeverloper
160. Witgat
161. Kleine Geelpootruiter
162. Tureluur
163. Zwarte Ruiter
164. Groenpootruiter
165. Drieteenmeeuw
166. Kokmeeuw
167. Dwergmeeuw
168. Zwartkopmeeuw
169. Stormmeeuw
170. Grote Mantelmeeuw
171. Grote Burgemeester
172. Kleine Burgemeester
173. Kumliens Meeuw
174. Zilvermeeuw
175. Pontische Meeuw
176. Geelpootmeeuw
177. Kleine Mantelmeeuw
178. Baltische Mantelmeeuw
179. Grote Stern
180. Dwergstern
181. Visdief
182. Noordse Stern
183. Witwangstern
184. Witvleugelstern
185. Zwarte Stern
186. Grote Jager
187. Middelste Jager
188. Kleine Jager
189. Kleine Alk
190. Zeekoet
191. Alk
192. Zwarte Zeekoet
193. Papegaaiduiker
194. Roodkeelduiker
195. Parelduiker
196. IJsduiker
197. Geelsnavelduiker
198. Stormvogeltje
199. Vaal Stormvogeltje
200. Noordse Stormvogel
201. Grauwe Pijlstormvogel
202. Zwarte Ooievaar
203. Ooievaar
204. Jan-van-gent
205. Aalscholver
206. Grote Aalscholver
207. Kuifaalscholver
208. Heilige Ibis
209. Heremietibis
210. Zwarte Ibis
211. Lepelaar
212. Roerdomp
213. Woudaap
214. Kwak
215. Koereiger
216. Blauwe Reiger
217. Purperreiger
218. Grote Zilverreiger
219. Kleine Zilverreiger
220. Roze Pelikaan
221. Visarend
222. Wespendief
223. Slangenarend
224. Sperwer
225. Havik
226. Bruine Kiekendief
227. Blauwe Kiekendief
228. Steppekiekendief
229. Grauwe Kiekendief
230. Rode Wouw
231. Zwarte Wouw
232. Zeearend
233. Ruigpootbuizerd
234. Arendbuizerd
235. Buizerd
236. Kerkuil
237. Ruigpootuil
238. Steenuil
239. Sperweruil
240. Dwerguil
241. Ransuil
242. Velduil
243. Sneeuwuil
244. Oehoe
245. Bosuil
246. Hop
247. IJsvogel
248. Bijeneter
249. Draaihals
250. Middelste Bonte Specht
251. Kleine Bonte Specht
252. Grote Bonte Specht
253. Zwarte Specht
254. Groene Specht
255. Kuifcaracara
256. Torenvalk
257. Smelleken
258. Boomvalk
259. Slechtvalk
260. Valkparkiet
261. Senegalpapegaai
262. Monniksparkiet
263. Geelvleugelara
264. Groenvleugelara
265. Grote Alexanderparkiet
266. Halsbandparkiet
267. Pennantrosella
268. Grasparkiet
269. Bruine Klauwier
270. Grauwe Klauwier
271. Klapekster
272. Wielewaal
273. Gaai
274. Ekster
275. Notenkraker
276. Kauw
277. Noordse Kauw
278. Russische Kauw
279. Huiskraai
280. Roek
281. Zwarte Kraai
282. Bonte Kraai
283. Raaf
284. Pestvogel
285. Zwarte Mees
286. Kuifmees
287. Glanskop
288. Matkop
289. Pimpelmees
290. Koolmees
291. Buidelmees
292. Baardman
293. Boomleeuwerik
294. Veldleeuwerik
295. Kuifleeuwerik
296. Strandleeuwerik
297. Oeverzwaluw
298. Boerenzwaluw
299. Huiszwaluw
300. Cetti's Zanger
301. Staartmees
302. Witkopstaartmees
303. Fluiter
304. Bergfluiter
305. Humes Bladkoning
306. Bladkoning
307. Pallas` Boszanger
308. Bruine Boszanger
309. Fitis
310. Tjiftjaf
311. Siberische Tjiftjaf
312. Iberische Tjiftjaf
313. Swinhoes Boszanger
314. Grauwe Fitis
315. Grote Karekiet
316. Rietzanger
317. Kleine Karekiet
318. Bosrietzanger
319. Orpheusspotvogel
320. Spotvogel
321. Krekelzanger
322. Snor
323. Sprinkhaanzanger
324. Graszanger
325. Zwartkop
326. Tuinfluiter
327. Woestijnbraamsluiper
328. Braamsluiper
329. Grasmus
330. Bruinkopdiksnavelmees
331. Japanse Nachtegaal
332. Vuurgoudhaan
333. Goudhaan
334. Winterkoning
335. Boomklever
336. Taigaboomkruiper
337. Kortsnavelboomkruiper
338. Boomkruiper
339. Junglemaina
340. Oevermaina
341. Roze Spreeuw
342. Spreeuw
343. Zanglijster
344. Grote Lijster
345. Koperwiek
346. Merel
347. Kramsvogel
348. Beflijster
349. Grauwe Vliegenvanger
350. Roodborst
351. Blauwborst
352. Roodsterblauwborst
353. Noordse Nachtegaal
354. Nachtegaal
355. Roodkeelnachtegaal
356. Kleine Vliegenvanger
357. Bonte Vliegenvanger
358. Zwarte Roodstaart
359. Gekraagde Roodstaart
360. Paapje
361. Roodborsttapuit
362. Tapuit
363. Woestijntapuit
364. Witkruintapuit
365. Zwartbuikwaterspreeuw
366. Roodbuikwaterspreeuw
367. Ringmus
368. Huismus
369. Zebravink
370. Heggenmus
371. Engelse Kwikstaart
372. Gele Kwikstaart
373. Grote Gele Kwikstaart
374. Witte Kwikstaart
375. Rouwkwikstaart
376. Grote Pieper
377. Duinpieper
378. Graspieper
379. Boompieper
380. Siberische Boompieper
381. Waterpieper
382. Oeverpieper
383. Vink
384. Keep
385. Appelvink
386. Goudvink
387. Noordse Goudvink
388. Roodmus
389. Mexicaanse Roodmus
390. Groenling
391. Frater
392. Kneu
393. Grote Barmsijs
394. Kleine Barmsijs
395. Witstuitbarmsijs
396. Grote Kruisbek
397. Kruisbek
398. Witbandkruisbek
399. Putter
400. Europese Kanarie
401. Kanarie
402. Sijs
403. IJsgors
404. Sneeuwgors
405. Grauwe Gors
406. Geelgors
407. Ortolaan
408. Dwerggors
409. Rietgors
410. Grijze Junco
411. Rode Kardinaal